میزبانی بصورت محدود قبل از خرید تماس بگیرید

Cpanel 1-IR


DISK / 250 M SSD
Traffic / UNLIMITED
MySQL databases / UNLIMITED
Add-on Domains / UNLIMITED
Parked Domains / UNLIMITED
Subdomains / UNLIMITED
Account Control Panel / cPanel

Cpanel 2-IR


DISK / 500 M SSD
Traffic / UNLIMITED
MySQL databases / UNLIMITED
Add-on Domains / UNLIMITED
Parked Domains / UNLIMITED
Subdomains / UNLIMITED
Account Control Panel / cPanel

Cpanel 3-IR


DISK / 1000 M SSD
Traffic / UNLIMITED
MySQL databases / UNLIMITED
Add-on Domains / UNLIMITED
Parked Domains / UNLIMITED
Subdomains / UNLIMITED
Account Control Panel / cPanel

Cpanel 4-IR


DISK / 2000 M SSD
Traffic / UNLIMITED
MySQL databases / UNLIMITED
Add-on Domains / UNLIMITED
Parked Domains / UNLIMITED
Subdomains / UNLIMITED
Account Control Panel / cPanel

Cpanel 5-IR


DISK / 3000 M SSD
Traffic / UNLIMITED
MySQL databases / UNLIMITED
Add-on Domains / UNLIMITED
Parked Domains / UNLIMITED
Subdomains / UNLIMITED
Account Control Panel / cPanel

Cpanel 6-IR


DISK / 4000 M SSD
Traffic / UNLIMITED
MySQL databases / UNLIMITED
Add-on Domains / UNLIMITED
Parked Domains / UNLIMITED
Subdomains / UNLIMITED
Account Control Panel / cPanel

Cpanel 7-IR


DISK / 5000 M SSD
Traffic / UNLIMITED
MySQL databases / UNLIMITED
Add-on Domains / UNLIMITED
Parked Domains / UNLIMITED
Subdomains / UNLIMITED
Account Control Panel / cPanel

Cpanel 8-IR


DISK / 6000 M SSD
Traffic / UNLIMITED
MySQL databases / UNLIMITED
Add-on Domains / UNLIMITED
Parked Domains / UNLIMITED
Subdomains / UNLIMITED
Account Control Panel / cPanel